Blog

Zalety internetowego monitoringu należności

Do tej pory monitoring płatności był przeznaczony przede wszystkim dla dużych firm, które ze względu na charakter prowadzonej działalności często borykały się np. z problemem niezapłaconych faktur. Obecnie na takie rozwiązanie coraz częściej decydują się także małe przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać płynność finansową i uniknąć ewentualnych problemów z kontrahentami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, jakimi są internetowe [...]

Więcej…
Windykacja międzynarodowa – o czym pamiętać?

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem, jakim są nieuczciwi kontrahenci, którzy nie spłacają terminowo swoich należności. Ściąganie długów samo w sobie stanowi niełatwą czynność. Dodatkowo jeśli osoba lub firma, od której chcemy odzyskać należność, znajduje się za granicą, cała procedura może być jeszcze trudniejsza. Chcąc dochodzić swoich należności poza granicami kraju trzeba zwrócić szczególną uwagę [...]

Więcej…
Sposoby zabezpieczania wierzytelności pieniężnych

Zabezpieczanie wierzytelności ma na celu zniwelowanie ryzyka gospodarczego jakie wiąże się z zawieraniem umów w obrocie.

Więcej…
Różnice między windykacją a sprzedażą długów

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, [...]

Więcej…
Przedawnienie roszczeń

Instytucją, która może stanowić ograniczenie w dochodzeniu roszczeń pieniężnych jest przedawnienie.

Więcej…
Na czym polega windykacja bezpośrednia?

Windykacja bezpośrednia ma na celu odzyskanie należności od dłużnika, który nie reaguje na wysyłane pisma oraz wykonywane telefony.

Więcej…
Na czym polega ubezpieczenie należności?

Niezapłacone faktury stanowią jeden z najpoważniejszych oraz najbardziej dokuczliwych problemów, z jakimi borykają się firmy. Często z winy kontrahentów, którzy notorycznie nie regulują swoich należności, przedsiębiorstwa notują straty i zmagają się z brakiem płynności finansowej. Sytuacja ta może również wynikać z niewystarczającej wiedzy właścicieli firm na temat wypłacalności klientów, z którymi zawierane są umowy. Każde [...]

Więcej…
Na czym polega postępowanie upominawcze?

Jednym z trybów dochodzenia roszczeń pieniężnych jest tryb postępowania upominawczego.

Więcej…
Kiedy odpowiada się za długi współmałżonka?

W Polsce większość małżeństw wciąż negatywnie podchodzi do kwestii intercyzy, przez co od chwili zawarcia związku małżeńskiego pozostają oni w tzw. wspólności majątkowej. Tego typu ustrój niewątpliwie podkreśla charakter małżeństwa jako związku dwojga ufających sobie osób, jednak wiąże się on z ryzykiem, jakim jest możliwość kierowania egzekucji długów przeciwko indywidualnie wypracowanemu majątkowi drugiego małżonka. Dzieje [...]

Więcej…
Jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta?

By nie narażać się na straty finansowe, firmy decydują się na weryfikację swoich kontrahentów, minimalizując ryzyko przy doborze partnerów biznesowych.

Więcej…
Jak przebiega egzekucja komornicza?

W sytuacji, gdy dłużnik pomimo przegrania sprawy sądowej w dalszym ciągu uchyla się od spełnienia świadczenia konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Więcej…
Do czego potrzebna jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa, co do zasady, jest dokumentem opisującym stosunek prawny będący podstawą wystawienia weksla. Innymi słowy oznacza to, że deklaracja ta jest pewnego rodzaju upoważnieniem do wypełnienia weksla. Dodatkowo określa ona strony stosunku wekslowego, w tym wystawcę, remitenta, poręczycieli, a jeśli mamy do czynienia z wekslem trasowanym, również trasata. Deklaracja wekslowa obejmuje także wysokość lub [...]

Więcej…
Czym jest weksel?

Wekslem określa się papier wartościowy, na podstawie którego dana osoba może się domagać od dłużnika zapłaty określonej sumy pieniędzy. Dzięki wekslowi można również zabezpieczyć spłatę pożyczki oraz skutecznie regulować swoimi zobowiązaniami. Należy przy tym pamiętać, że treść i formę tego dokumentu opisuje ustawa, w związku z czym musi on być sporządzony na piśmie i odręcznie [...]

Więcej…
Czym jest mediacja

Mediacja to coraz bardziej popularna w naszym kraju metoda rozwiązywania sporów. Jest procesem dobrowolnym – strony same muszą dojść do wniosku, że zamiast do sądu wolą udać się do bezstronnego mediatora

Więcej…
Czym jest hipoteka przymusowa?

Tytuł wykonawczy, czyli np. wyrok sądu lub nakaz zapłaty, jeszcze nie oznacza, że dług będzie możliwy do odzyskania.

Więcej…
Czy można odzyskać przedawniony dług?

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów stanowi kwestię, która niezmiennie, od wielu lat, wywołuje spory i wzbudza wiele kontrowersji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet dawno przedawnione długi mogą zostać w stosunkowo łatwy i szybki sposób odzyskane przez firmę windykacyjną. Dochodzenie przedawnionych roszczeń jest bowiem [...]

Więcej…
Co to jest windykacja z opcją zaliczki?

Nieterminowo płacone należności to problem, który może zadecydować o być albo nie być danej firmy na rynku. Aby jednak móc się skutecznie bronić się przed nieuczciwymi kontrahentami, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest windykacja z opcją zaliczki. Dzięki niej nie tylko poprawi się sytuacja finansowa firmy, ale również realnie wzrośnie szansa na skuteczne odzyskanie pieniędzy [...]

Więcej…
Co może windykator?

Firma windykacyjna może działać w imieniu wierzyciela lub swoim, jeśli doszło do cesji długu. Wiele słyszy się o działalności tego typu firm i o tym, jakie mają one możliwości.

Więcej…
Facebook