Czym jest weksel?

Wekslem określa się papier wartościowy, na podstawie którego dana osoba może się domagać od dłużnika zapłaty określonej sumy pieniędzy. Dzięki wekslowi można również zabezpieczyć spłatę pożyczki oraz skutecznie regulować swoimi zobowiązaniami. Należy przy tym pamiętać, że treść i formę tego dokumentu opisuje ustawa, w związku z czym musi on być sporządzony na piśmie i odręcznie podpisany.

Zgodnie z prawem wekslowym wyróżnia się dwa rodzaje weksli: własny oraz trasowany. Weksel własny powoduje, że osoba, która go podpisuje w pełni zobowiązuje się, że w konkretnym terminie i w określonym miejscu sama zapłaci wierzycielowi ustaloną kwotę. Z kolei weksel trasowany stanowi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w wyznaczonym miejscu i terminie określonej osobie, czyli remitentowi. Powszechnie wyróżnia się również weksel in blanco, który w chwili wystawienia zamierzenie jest niewypełniony. Natomiast jego przyszłe uzupełnianie powinno być zgodnie z zawartym przez strony porozumieniem, czyli tzw. deklaracją wekslową, w której dokładnie określa się sposób wypełnienia weksla przez wierzyciela.

Obecnie weksel może pełnić kilka funkcji, w tym funkcję kredytową, płatniczą, gwarancyjną, obiegową oraz refinansową. Posiadanie weksla może w dużym stopniu ułatwić egzekucję należności. Dokument ten jest najczęściej wystawiany przy udzielaniu pożyczki, przy zaciąganiu kredytu, a także w trakcie robienia zakupów, gdy nabywca w danej chwili nie posiada przy sobie pieniędzy, jednak wkrótce je otrzyma i będzie w stanie uregulować płatność. Dzięki niemu można również szybko uzyskać sądowy nakaz zapłaty, w którym wyznaczony jest dwutygodniowy termin na realizację zapłaty sumy wekslowej bądź na ewentualne sporządzenie przez dłużnika protestu wekslowego.


0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *