Weryfikacja kontrahenta

Dzięki działaniom w grupie zapraszamy do korzystania z usług weryfikacji kontrahentów realizowanej przez naszą spółkę – siostrę.
Odwiedź stronę: www.wiarygodnypartner.com.pl i dowiedź się więcej. Nie zapomnij powiedzieć, że jesteś naszym Klientem, możesz liczyć na specjalną ofertę.

Nasi Klienci mogą w prosty i co ważne, szybki sposób dowiedzieć się więcej na temat swoich kontrahentów. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osoby sprawdzającej, a także na poszerzenie zasobu informacji na temat swoich partnerów gospodarczych.

Po przekazaniu przez Klienta zlecenia weryfikacji, rozpoczynamy działania, a całość uzyskanych przez nas informacji jest przedstawiania Klientowi w postaci raportu, zawierającego szereg istotnych informacji na temat weryfikowanego podmiotu. W przypadku, gdy podmiotem weryfikowanym jest osoba fizyczna, sporządzamy ankietę osobową na podstawie danych zdobytych z ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, biur informacji gospodarczych. Pozyskujemy również dane dotyczące ruchomości dłużnika.

W przypadku gdy podmiotem weryfikowanym jest jednostka organizacyjna, nie będąca osobą fizyczną, tworzymy opracowanie danych identyfikacyjnych dłużnika, opis historii działalności, pozyskujemy dane dotyczące zarządu i udziałowców, a także ustalenia dotyczące postępowań upadłościowych i naprawczych, informacje z biura informacji gospodarczej oraz sporządzamy opinię prawną .

Zakres weryfikacji jest zależny od rodzaju podmiotu, a także od rodzaju wybranego raportu przez Klienta.

Dzięki pozyskanym danym, zawieranie stosunków gospodarczych z owym klientem jest łatwiejsze oraz daje nam obraz jego obecnej sytuacji finansowej.

Doradztwo prawne w Niemczech

Kierujemy ofertę do polskich wykonawców lub producentów, którzy chcą zdobywać sąsiednie rynki.

 

W szczególności oferta jest dedykowania przedsiębiorcom, którzy chcą działać na rynku niemieckim natomiast z różnych względów tego do tej pory nie robili (np. nie znali języka, lub procedur, mieli opory formalne), natomiast nie obawiają się o konkurencyjność swoich towarów i usług.

Będziemy brakującym ogniwem między polskim a niemieckim rynkiem.

Przeniesiemy przedsiębiorców nie tylko wirtualnie na rynek niemiecki dzięki współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami biznesowymi działającymi na rynku polskim i niemieckim. Nie trzeba jechać do Niemiec wystarczy się z nami umówić i porozmawiać ze specjalistą w Polsce.

Zlecenia zagraniczne

Szukasz wsparcia w odzyskaniu długu zagranicą??

Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest do polskich przedsiębiorców prowadzących interesy z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP. W ramach prowadzonej przez nas usługi zapewniamy windykację polubowną obejmującą swym zakresem szereg działań podejmowanych przez Kancelarię a skierowanych na efektywne odzyskanie należności Klienta, w szczególności:

 • Analizę przekazanych wierzytelności
 • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
 • Ustaleniu danych adresowych dłużnika
 • Wysłanie korespondencji windykacyjnej

W przypadku gdy efekt windykacji polubownej nie zadowoli Klienta, zapewniamy uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty, czyli rodzaju orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta. Postępowanie to niesie ze sobą wiele korzyści w stosunku do alternatywnego sądowego postępowania dochodzenia należności , jest mniej złożone, przyspieszone i co za tym idzie – mniej kosztowne. ENZ jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu, co czyni go niezwykle skutecznym środkiem egzekucji. Po uzyskaniu ENZ kierujemy sprawę do komornika w danym państwie członkowskim lub zapewniamy współpracę ze sprawdzoną przez nas kancelarią w miejscu działalności kontrahenta/dłużnika. Wspomnianą współpracę z kancelarią zagraniczną oferujemy również jako alternatywę dla postępowania o uzyskanie ENZ.

Jesteś obcokrajowcem, szukasz doradztwa prawnego?
Pomocy w odzyskaniu należności?
Chcesz zweryfikować polskiego kontrahenta?

Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest na obsługę przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, zamierzających inwestować w Polsce lub robiących tu interesy.

Świadomi specyfiki i skomplikowania polskiego prawa, otaczamy podmioty te troską oraz doradzamy jak praktycznie i bezpiecznie poruszać się w gąszczu przepisów, czyli polskiej rzeczywistości prawnej. Naszym klientom zagranicznym zapewniamy opiekuna władającego danym językiem, za pośrednictwem którego odbywa się kontakt Klient-Kancelaria.

Zapewniamy:

 • Zakładanie firm w Polsce
 • Obejmowanie/zakup udziałów i akcji polskich spółek
 • Współpraca z firmami polskimi
 • Windykowanie należności od polskich dłużników- windykacja polubowna ,sądowa ,egzekucyjna
 • Doradztwo prawne
 • Weryfikacje kontrahenta

Zlecenia Express

Zlecenia express oraz konsultacje poza godzinami pracy.

Dla naszych Klientów świadczymy usługi doradztwa prawnego w przyspieszonym tempie, jako usługi priorytetowe. Klient może zlecić każdą sprawę w takim właśnie trybie, dzięki czemu niezwłocznie przystępujemy do jej realizacji.

Dzięki usłudze Express plus nasi Klienci mogą otrzymać niezwłoczną pomoc także poza standardowymi godzinami pracy. Wystarczy wykonać jeden telefon. To usługa niezwykle przydatna, zwłaszcza w sytuacjach gdy niezbędna jest natychmiastowa porada.

Usługi dedykowane klientom mających status klienta stałego.

Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca funkcjonujący w polskiej rzeczywistości prawnej zmuszony jest lawirować pomiędzy gąszczem wciąż zmieniających się regulacji prawnych.

Mając bieżący obraz dostarczany przez naszych Klientów dostrzegamy jak trudno jest skupić się na wykonywaniu swojej działalności zajmując się jednocześnie próbą nadążenia nad zmieniającymi się wymaganiami prawnymi i rodzącymi się konfliktami.

Oferujemy naszym Klientom pomocną dłoń w najbardziej newralgicznych dla przedsiębiorców dziedzinach prawa, tj: prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego , w tym spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy. Zakres przedmiotowy naszej aktywności nie jest ograniczony do wyżej wskazanych zagadnień, ponieważ poprzez współpracę z partnerskimi radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, zakres świadczonych przez Kancelarię usług jest dużo szerszy oraz stwarza możliwość zbudowania zespołu „ad hoc” o profilu odpowiednim do potrzeb przedsiębiorcy.

Gwarantujemy swoim Klientom:

 • porady, konsultacje i opinie prawne oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa;
 • reprezentację prawną Klienta przed sądami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami;
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności, w tym konsultacje oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności;
 • przygotowywanie i weryfikacja umów i dokumentów handlowych;
 • zabezpieczanie kontraktów;
 • udział w negocjacjach prowadzonych przez Klienta, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów
 • długoterminowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości;

Wsparcie Egzekucji

Wsparcie egzekucji komorniczej. Bezskuteczność egzekucji stwierdzona przez komornika jest sygnałem do rozpoczęcia przez nas działań, począwszy od etapu polubownego, poprzez próby kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także bezpośredniego w zakresie sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika. W chwili gdy egzekucja komornicza okazuje się bezskuteczna, działania rozpoczynamy od etapu polubownego, podejmujemy próby kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także bezpośredniego w zakresie sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Korzystamy z usług windykatorów terenowych, a także agencji detektywistycznych. Dzięki działaniom prowadzonym w terenie, staramy się pozyskać jak największą ilość informacji na temat majątku dłużnika i jego osoby.

Dodatkową zaletą zleceń na wsparcie egzekucji jest wspomożenie działania podjętego równolegle przez komornika. Dzięki przeprowadzeniu przez naszych współpracowników dokładnego wywiadu na temat dłużnika, umożliwiamy komornikowi ponowne do niego dotarcie, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznej egzekucji majątkowej.

Specjalnie dla naszych Klientów wszelkie ustalenia majątkowe opisujemy w dostosowanych do potrzeb naszych Klientów raportach.

Rezultaty naszych działań, w szczególności wszelkie ustalenia majątkowe, opisujemy w dostosowanych do potrzeb naszych Klientów raportach.

Podczas prowadzenia postepowania egzekucyjnego, prowadzimy działania mające na celu ustalenie składników majątkowych dłużnika. Wszelkie pozyskane dane zamieszczamy w specjalnie dopasowanych do Państwa potrzeb raportach.

Raport o ustaleniach majątkowych dłużnika jest niezbędnym elementem w prowadzeniu postepowania egzekucyjnego. Pozwala na uzyskanie wielu cennych informacji na temat dłużnika, jego działalności, majątku, a także często powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi.

W przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności na drodze postępowania polubownego, sprawa zostaje skierowana na postępowanie egzekucyjne.

Windykacja

WINDYKACJA – ODZYSKAJ TO CO TOBIE NALEŻNE

Windykacja prowadzona jest na trzech etapach.

Windykacja polubowna obejmuje następujące działania:

 • Analizę przekazanych wierzytelności
 • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
 • Ustaleniu i weryfikacji danych adresowych dłużnika
 • Wysłanie korespondencji windykacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • Prowadzenie windykacji terenowej
 • Zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • Próby uzyskania pisemnego uznania długu
 • Uzgodnieniu harmonogramu spłat zadłużenia z dłużnikiem

Windykacja sądowa polega na:

 • Ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie, zebranej podczas windykacji polubownej
 • Wyborze właściwego dla tego typu wierzytelności trybu postępowania sądowego
 • Przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu wszelkich pism procesowych
 • Reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym

Postępowanie egzekucyjne obejmuje działania:

 • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
 • Złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej
 • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • Ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika
 • Przekazanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika
 • Stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych

Negocjacje / mediacje

Mediacje od kilku lat na dobre zagościły w polskim kanonie metod rozwiązywania sporów i wciąż cieszą się rosnącą popularnością. Strony konfliktu dostrzegają zalety skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego przed wdaniem się w spór sądowy co pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów oraz czasu, a także nie pozostawia niesmaku zwycięzcy i przegranego a często umożliwia dalsza współpracę pomiędzy partnerami.

Pragniemy zaproponować naszym klientom skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji.

Szersze i efektywniejsze zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu otaczających nas konfliktów w stosunkach gospodarczych zależy od jej rozpowszechnienia. Dlatego nasze działania nakierunkowane są przede wszystkim na osiągnięciu konsensusu, który zadowoli przede wszystkim naszego klienta, jak również jego partnera biznesowego i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z drogą sądową, niepewnością rozstrzygnięcia i skuteczności działania organów egzekucyjnych.

Strony mogą kontrolować tempo załatwiania spraw, dochodzą do własnych obustronnie satysfakcjonujących i niejednokrotnie bardzo twórczych rozwiązań, a jak pokazuje nasza praktyka -częściej i chętniej trzymają się umów, które sami wynegocjowali niż decyzji narzuconych sądownie.

Wychodzimy z założenia, że poczynienie nawet drobnych ustępstw pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu i daje możliwość podpisania ugody.

Lex Capitalis oferuje zajęcie pozycji bezstronnego mediatora, który kierując się zasadą poufności i bezstronności oraz uwzględniając dobrowolność i samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań pozwoli wypracować najlepsze rozwiązanie.

Nawet długie i żmudne rozmowy traktujemy jako wyzwanie, a wypracowana wtedy ugoda i zadowolenie Klienta jest największą satysfakcją.