Windykacja międzynarodowa – o czym pamiętać?

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem, jakim są nieuczciwi kontrahenci, którzy nie spłacają terminowo swoich należności. Ściąganie długów samo w sobie stanowi niełatwą czynność. Dodatkowo jeśli osoba lub firma, od której chcemy odzyskać należność, znajduje się za granicą, cała procedura może być jeszcze trudniejsza.

Chcąc dochodzić swoich należności poza granicami kraju trzeba zwrócić szczególną uwagę zarówno na obowiązujące w danym państwie przepisy prawne, jak i na panującą tam sytuację społeczną i ekonomiczną. Znajomość norm i porządków funkcjonujących w miejscu, w którym znajduje się dłużnik, pozwoli uniknąć różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji oraz niekiedy bardzo uciążliwych prawnych sankcji. Podejmując działania z zakresu windykacji trzeba się zapoznać między innymi z obowiązującymi w danym państwie etapami procesu ściągania długów, środkami, które mogą być w nim legalnie stosowane, a także wszelkimi regulacjami prawnymi, dotyczącymi czasu trwania procesu sądowego. Wskazane jest również posiadanie wiedzy na temat kosztów sądowych. Na skuteczność windykacji międzynarodowej duży wpływ mają także różnice kulturowe. Należy mieć świadomość, że – w zależności od kraju – mamy do czynienia nie tylko z odmiennymi procedurami, ale także z różnym czasem, w jakim realizowane są wszelkie konieczne operacje.

Windykacja międzynarodowa to skomplikowany proces, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest powierzenie go doświadczonym fachowcom, którzy podejmując odpowiednie kroki, zlokalizują dłużnika i odzyskają należność. Dodatkowo, profesjonalna firma windykacyjna nie tylko przyśpieszy całą procedurę, ale również sprawi, że dotarcie do nieuczciwego dłużnika w ogóle stanie się możliwe. Aby móc odzyskać należność nie należy również zwlekać z podjęciem odpowiednich działań. Ich przeciąganie może bowiem doprowadzić do utraty szansy odzyskania jakichkolwiek należności. Obecnie do najskuteczniej działających procedur, stosowanych w celu odzyskania należności z zagranicy, zalicza się przede wszystkim windykację polubowną.

Do czego potrzebna jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa, co do zasady, jest dokumentem opisującym stosunek prawny będący podstawą wystawienia weksla. Innymi słowy oznacza to, że deklaracja ta jest pewnego rodzaju upoważnieniem do wypełnienia weksla. Dodatkowo określa ona strony stosunku wekslowego, w tym wystawcę, remitenta, poręczycieli, a jeśli mamy do czynienia z wekslem trasowanym, również trasata. Deklaracja wekslowa obejmuje także wysokość lub sposób obliczania sumy wekslowej, wszelkie przesłanki do uzupełnienia weksla, a także sposób postępowania w przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia zabezpieczonego wekslem. Znajdują się w niej również informacje dotyczące trybu wzywania dłużnika do wykupu weksla oraz treść elementów ustawowych weksla lub klauzul dodatkowych.

Deklarację wekslową stosuje się powszechnie w celu uniknięcia ewentualnych problemów dowodowych, bezpośrednio związanych z ustaleniem woli stron towarzyszącej wydaniu danego weksla. Jest ona także z reguły podpisywana przez wierzyciela, który występuje w stosunku wekslowym jako remitent oraz przez będącego wystawcą weksla dłużnika ze stosunku podstawowego. Powszechnie akceptowana jest również sytuacja, w której deklaracja wekslowa jest podpisywana jedynie przez wystawcę weksla. Wola wierzyciela zostanie w takim przypadku dostatecznie wyrażona poprzez dochodzenie roszczenia wekslowego oraz uzupełnienie danego weksla w oparciu o omawianą deklarację wekslową. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż wystawca weksla nie może odwołać udzielonego upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco.

Weksel ze względu na swoją formę jest zazwyczaj wystawiany w sposób blankietowy. Oznacza to, że pozostawione zostaje wolne miejsce na wpisanie przez wierzyciela rzeczywistej sumy zadłużenia. Dłużnik takiego dokumentu powinien jednak zadbać o to, by jednocześnie doszło do sporządzenia deklaracji wekslowej. Może się ona okazać szczególnie przydatna w sytuacji, gdy nieuczciwy wierzyciel bezprawnie wypełni weksel in blanco na kwotę znacznie przewyższającą sumę pożyczki. W takich okolicznościach, dzięki deklaracji dłużnik będzie mógł w bardzo łatwy sposób udowodnić przed sądem, jaka była faktyczna wysokość danego zobowiązania.

Różnice między windykacją a sprzedażą długów

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, zwaną również polubowną oraz windykację twardą, inaczej sądową. Różnią się one między sobą przede wszystkim wykorzystywanymi narzędziami oraz kosztami jakie wynikają z prowadzenia windykacji.

Windykacja miękka polega na dochodzeniu swoich należności w sposób stosunkowo łagodny i pojednawczy. W tym celu najczęściej wykorzystuje się przypomnienia i wezwania do zapłaty, a także pisma informujące dłużnika o możliwych konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy. Windykacja twarda natomiast jest rezultatem braku efektów po przeprowadzonej windykacji miękkiej. Jej celem jest ponadto uzyskanie przeciwko dłużnikowi wiążącego tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego lub nakazu zapłaty opatrzonego tytułem wykonawczym.

Windykowanie należności nie należy do najprostszych rozwiązań. Bardzo często dostarcza ono wierzycielom uczucia stresu i zdenerwowania. Nie każdy przedsiębiorca jest także na tyle cierpliwy i wytrwały, by miesiącami, a czasem nawet latami próbować dochodzić swoich należności. Istnieje jednak coraz popularniejsza i korzystniejsza alternatywa windykacji, jaką jest sprzedaż długu. Metoda ta wynika przede wszystkim z braku skuteczności wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych i polega na sprzedaży wierzytelności firmie zajmującej się profesjonalnym skupem długów. W takim przypadku dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, czyli przeniesienia uprawnień przysługujących Cedentowi na Cesjonariusza.

Sprzedaż wierzytelności może się okazać szczególnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, niezbędnego do podtrzymania płynności finansowej firmy. Jest ona również bardzo przydatna dla tych podmiotów, które dzięki szybkiemu obrotowi środkami finansowymi, mogą wygenerować większe zyski. Sprzedaż wierzytelności oznacza możliwość odzyskania dużej części należnego długu. Należy się jednak liczyć z tym, że cena zakupu wierzytelności może być uzależniona od wielu czynników. W takiej sytuacji pod uwagę najczęściej jest brana sytuacja prawna i formalna dłużnika, jego wypłacalność, a także wartość posiadanego przez niego majątku.

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, zwaną również polubowną oraz windykację twardą, inaczej sądową. Różnią się one między sobą przede wszystkim wykorzystywanymi narzędziami oraz kosztami jakie wynikają z prowadzenia windykacji.

Windykacja miękka polega na dochodzeniu swoich należności w sposób stosunkowo łagodny i pojednawczy. W tym celu najczęściej wykorzystuje się przypomnienia i wezwania do zapłaty, a także pisma informujące dłużnika o możliwych konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy. Windykacja twarda natomiast jest rezultatem braku efektów po przeprowadzonej windykacji miękkiej. Jej celem jest ponadto uzyskanie przeciwko dłużnikowi wiążącego tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego lub nakazu zapłaty opatrzonego tytułem wykonawczym.

Windykowanie należności nie należy do najprostszych rozwiązań. Bardzo często dostarcza ono wierzycielom uczucia stresu i zdenerwowania. Nie każdy przedsiębiorca jest także na tyle cierpliwy i wytrwały, by miesiącami, a czasem nawet latami próbować dochodzić swoich należności. Istnieje jednak coraz popularniejsza i korzystniejsza alternatywa windykacji, jaką jest sprzedaż długu. Metoda ta wynika przede wszystkim z braku skuteczności wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych i polega na sprzedaży wierzytelności firmie zajmującej się profesjonalnym skupem długów. W takim przypadku dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, czyli przeniesienia uprawnień przysługujących Cedentowi na Cesjonariusza.

Sprzedaż wierzytelności może się okazać szczególnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, niezbędnego do podtrzymania płynności finansowej firmy. Jest ona również bardzo przydatna dla tych podmiotów, które dzięki szybkiemu obrotowi środkami finansowymi, mogą wygenerować większe zyski. Sprzedaż wierzytelności oznacza możliwość odzyskania dużej części należnego długu. Należy się jednak liczyć z tym, że cena zakupu wierzytelności może być uzależniona od wielu czynników. W takiej sytuacji pod uwagę najczęściej jest brana sytuacja prawna i formalna dłużnika, jego wypłacalność, a także wartość posiadanego przez niego majątku.

Zalety internetowego monitoringu należności

Do tej pory monitoring płatności był przeznaczony przede wszystkim dla dużych firm, które ze względu na charakter prowadzonej działalności często borykały się np. z problemem niezapłaconych faktur. Obecnie na takie rozwiązanie coraz częściej decydują się także małe przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać płynność finansową i uniknąć ewentualnych problemów z kontrahentami.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, jakimi są internetowe serwisy do automatycznego monitoringu należności, właściciele firm mogą skutecznie zadbać o interesy swoich przedsiębiorstw, na czas wykrywając nierzetelnych klientów oraz sprawy, które kwalifikują się do podjęcia działań z zakresu windykacji. Internetowy monitoring należności pozwala namierzyć nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach, przez co umożliwia on wyrobienie dyscypliny płatniczej u kontrahentów, redukuje ukryte koszty utrzymania należności, skraca cykl rotacji należności, a także zabezpiecza firmę przed możliwym zwiększeniem się ilości należności przeterminowanych.

Wśród najważniejszych zalet internetowego monitoringu należności, znajduje się możliwość automatycznego wysyłania monitów, dzięki którym nie trzeba już wysyłać smsów, pisać maili, ani drukować i nadawać listów. Rozwiązanie to pozwala również na zaoszczędzenie cennego czasu i pieniędzy. Dzięki automatyzacji procesów związanych z monitoringiem należności, można znacznie zmniejszyć zaangażowania pracowników w działania z zakresu nadzoru płatności i skupić się na dotąd pomijanych aspektach prowadzenia firmy.

Kiedy odpowiada się za długi współmałżonka?

W Polsce większość małżeństw wciąż negatywnie podchodzi do kwestii intercyzy, przez co od chwili zawarcia związku małżeńskiego pozostają oni w tzw. wspólności majątkowej. Tego typu ustrój niewątpliwie podkreśla charakter małżeństwa jako związku dwojga ufających sobie osób, jednak wiąże się on z ryzykiem, jakim jest możliwość kierowania egzekucji długów przeciwko indywidualnie wypracowanemu majątkowi drugiego małżonka. Dzieje się tak, ponieważ majątek wspólny każdego z małżonków obejmuje między innymi: pobierane przez nich wynagrodzenia za wykonywaną pracę, dochody z majątku wspólnego i osobistego, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym, a także wszelkie dochody uzyskiwane z innej działalności o charakterze zarobkowym.

Bardzo często zdarza się, że współmałżonek o powstaniu długu dowiaduje się dopiero w momencie przedstawienia mu tytułu egzekucyjnego. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem ponosi on pełną odpowiedzialność za długi małżonka. Obecnie, zgodnie z zapisami w prawie cywilnym, jeden małżonek nie odpowiada już za długi drugiego małżonka. Majątkiem wspólnym odpowiada on tylko wtedy, gdy drugi małżonek wyrazi wcześniej zgodę na zaciągniecie zobowiązania. Rozwiązanie to wydaje się nie tylko niezwykle przejrzyste, ale również uczciwe i sprawiedliwe.

Istnieją jednak pewne wyjątki, które sprawiają, że pomimo braku zgody na zaciągnięcie długu, małżonek odpowiada np. za tzw. zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. W skład tych zobowiązań wchodzą najczęściej wydatki na żywność, opłaty za prąd, gaz i telefon, a także zakup drobnych przedmiotów użytku domowego.


Czy można odzyskać przedawniony dług?

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów stanowi kwestię, która niezmiennie, od wielu lat, wywołuje spory i wzbudza wiele kontrowersji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet dawno przedawnione długi mogą zostać w stosunkowo łatwy i szybki sposób odzyskane przez firmę windykacyjną. Dochodzenie przedawnionych roszczeń jest bowiem nie tylko dozwolone, ale również nie stanowi żadnego przestępstwa.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, po upływie terminu przedawnienia osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeknie się ona korzystania z zarzutu przedawnienia. Oznacza to, że przedawnienie, ze względu na swoją specyfikę, daje dłużnikowi możliwość uniknięcia prawnego przymuszenia do spełnienia obowiązku, jakim jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Mimo to przedawnienie wcale nie musi oznaczać, że dług względem wierzyciela po upływie określonego czasu wygasa. Roszczenie o zapłatę wciąż będzie istniało, przez co może być dochodzone nawet przed sądem. Dopiero zgłoszenie przez dłużnika odpowiedniego zarzutu przedawnienia, zakładając, że roszczenie uległo przedawnieniu, może sprawić, że sąd nie przyzna racji wierzycielowi, a powstały dług nie będzie musiał być spłacony.


Na czym polega ubezpieczenie należności?

Niezapłacone faktury stanowią jeden z najpoważniejszych oraz najbardziej dokuczliwych problemów, z jakimi borykają się firmy. Często z winy kontrahentów, którzy notorycznie nie regulują swoich należności, przedsiębiorstwa notują straty i zmagają się z brakiem płynności finansowej. Sytuacja ta może również wynikać z niewystarczającej wiedzy właścicieli firm na temat wypłacalności klientów, z którymi zawierane są umowy.

Każde przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje towary lub usługi z tzw. wydłużonym terminem płatności, powinno skorzystać z rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie należności. Dzięki niemu można skutecznie ochronić firmę przed różnego rodzaju, nieplanowanymi stratami, które zazwyczaj wynikają z nieterminowo płaconych przez kontrahentów faktur. Będąc posiadaczem polisy ubezpieczeniowej można również zyskać pewność, że niezapłacony dług zostanie w całości spłacony.

Ubezpieczenie należności polega przede wszystkim na wypłacie odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieregulowanych płatności z tytułu kupieckiego. Jego celem jest także uzmysłowienie przedsiębiorcom, jak w skuteczny sposób można uniknąć problemów z nierzetelnymi kontrahentami i zwiększyć rentowność prowadzonej firmy. Ubezpieczenie należności pozwala również na skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i politycznym, przez co może się ono przyczynić do podniesienia wartości rynkowej firmy oraz osiągnięcia przez nią sukcesu w biznesie.


Co to jest windykacja z opcją zaliczki?

Nieterminowo płacone należności to problem, który może zadecydować o być albo nie być danej firmy na rynku. Aby jednak móc się skutecznie bronić się przed nieuczciwymi kontrahentami, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest windykacja z opcją zaliczki.

Dzięki niej nie tylko poprawi się sytuacja finansowa firmy, ale również realnie wzrośnie szansa na skuteczne odzyskanie pieniędzy za niezapłacone faktury. Windykacja z opcją zaliczki łączy w sobie liczne korzyści wynikające z klasycznej windykacji, przy czym zapewnia ona również szybki dochód, tak jak w przypadku doprowadzenia do sprzedaży długu. Rozwiązanie to pozwala wierzycielowi na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji związanych z brakiem płatności ze strony dłużnika.

Decydując się na windykację z opcją zaliczki, już na samym początku, można liczyć na zwrot części długu. Ze względu na fakt, iż proces windykacji bardzo często jest skomplikowany i rozłożony w czasie, firmy windykacyjne, w przypadku windykacji z opcją zaliczki, w ramach przyszłych spłat od dłużnika, wypłacają swoim klientom ustaloną wcześniej wysokość zaliczki. Dzięki temu, w chwili gdy firma windykacyjna rozpoczyna działania, mające na celu odzyskanie długu, można otrzymać określoną sumę pieniędzy, która zazwyczaj stanowi dużą część wartości nominalnej długu. Dopiero po odzyskaniu przez firmę windykacyjną wszystkich należności od dłużnika, pozostała kwota wierzytelności, należna wierzycielowi jest przekazywana na jego konto.


Czym jest weksel?

Wekslem określa się papier wartościowy, na podstawie którego dana osoba może się domagać od dłużnika zapłaty określonej sumy pieniędzy. Dzięki wekslowi można również zabezpieczyć spłatę pożyczki oraz skutecznie regulować swoimi zobowiązaniami. Należy przy tym pamiętać, że treść i formę tego dokumentu opisuje ustawa, w związku z czym musi on być sporządzony na piśmie i odręcznie podpisany.

Zgodnie z prawem wekslowym wyróżnia się dwa rodzaje weksli: własny oraz trasowany. Weksel własny powoduje, że osoba, która go podpisuje w pełni zobowiązuje się, że w konkretnym terminie i w określonym miejscu sama zapłaci wierzycielowi ustaloną kwotę. Z kolei weksel trasowany stanowi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w wyznaczonym miejscu i terminie określonej osobie, czyli remitentowi. Powszechnie wyróżnia się również weksel in blanco, który w chwili wystawienia zamierzenie jest niewypełniony. Natomiast jego przyszłe uzupełnianie powinno być zgodnie z zawartym przez strony porozumieniem, czyli tzw. deklaracją wekslową, w której dokładnie określa się sposób wypełnienia weksla przez wierzyciela.

Obecnie weksel może pełnić kilka funkcji, w tym funkcję kredytową, płatniczą, gwarancyjną, obiegową oraz refinansową. Posiadanie weksla może w dużym stopniu ułatwić egzekucję należności. Dokument ten jest najczęściej wystawiany przy udzielaniu pożyczki, przy zaciąganiu kredytu, a także w trakcie robienia zakupów, gdy nabywca w danej chwili nie posiada przy sobie pieniędzy, jednak wkrótce je otrzyma i będzie w stanie uregulować płatność. Dzięki niemu można również szybko uzyskać sądowy nakaz zapłaty, w którym wyznaczony jest dwutygodniowy termin na realizację zapłaty sumy wekslowej bądź na ewentualne sporządzenie przez dłużnika protestu wekslowego.


Sposoby zabezpieczania wierzytelności pieniężnych

Zabezpieczanie wierzytelności ma na celu zniwelowanie ryzyka gospodarczego jakie wiąże się z zawieraniem umów w obrocie.

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń

Instytucją, która może stanowić ograniczenie w dochodzeniu roszczeń pieniężnych jest przedawnienie.

Czytaj dalej

Na czym polega postępowanie upominawcze?

Jednym z trybów dochodzenia roszczeń pieniężnych jest tryb postępowania upominawczego.

Czytaj dalej

Jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta?

By nie narażać się na straty finansowe, firmy decydują się na weryfikację swoich kontrahentów, minimalizując ryzyko przy doborze partnerów biznesowych.

Czytaj dalej

Co może windykator?

Firma windykacyjna może działać w imieniu wierzyciela lub swoim, jeśli doszło do cesji długu. Wiele słyszy się o działalności tego typu firm i o tym, jakie mają one możliwości.Czytaj dalej

Czym jest hipoteka przymusowa?

Tytuł wykonawczy, czyli np. wyrok sądu lub nakaz zapłaty, jeszcze nie oznacza, że dług będzie możliwy do odzyskania.

Czytaj dalej

Czym jest mediacja

Mediacja to coraz bardziej popularna w naszym kraju metoda rozwiązywania sporów. Jest procesem dobrowolnym – strony same muszą dojść do wniosku, że zamiast do sądu wolą udać się do bezstronnego mediatoraCzytaj dalej

Jak przebiega egzekucja komornicza?

W sytuacji, gdy dłużnik pomimo przegrania sprawy sądowej w dalszym ciągu uchyla się od spełnienia świadczenia konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Na czym polega windykacja bezpośrednia?

Windykacja bezpośrednia ma na celu odzyskanie należności od dłużnika, który nie reaguje na wysyłane pisma oraz wykonywane telefony.

Czytaj dalej