Lex Capitalis na Akademii Inwestora

W dniu 24 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się pierwsze wydarzenie z cyklu Akademia Inwestora organizowane przez DuoInvest, którego partnerem był Barter Klub SA – spółka z grupy EGW.

Na konferencji swoją prelekcję poświęconą fundacjom rodzinnym – nowemu na rynku podmiotowi wspierającemu przedsiębiorców w sukcesji miał nasz specjalista – Rafał Matuszczyk.

Pytań było wiele – konkluzja natomiast była zaskakująca – od strony prawnej fundację rodzinną może powołać do życia każdy prawnik zajmujący się podobnymi tematami. Jednak w tym przypadku, aby faktycznie majątek był chroniony, a interesy beneficjentów zabezpieczone potrzebny jest jeszcze dobry negocjator, strateg, a także osoba, która pozna rodzinę, panujące w niej relacje i dzięki temu zapewniające dokumenty zabezpieczające prawidłowość działania fundacji.

A my jako grupa mamy wszystkich potrzebnych specjalistów.

Kolejna odsłona Akademii Inwestora jest planowana na pierwszy weekend października.

Windykacja międzynarodowa – o czym pamiętać?

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem, jakim są nieuczciwi kontrahenci, którzy nie spłacają terminowo swoich należności. Ściąganie długów samo w sobie stanowi niełatwą czynność. Dodatkowo jeśli osoba lub firma, od której chcemy odzyskać należność, znajduje się za granicą, cała procedura może być jeszcze trudniejsza.

Chcąc dochodzić swoich należności poza granicami kraju trzeba zwrócić szczególną uwagę zarówno na obowiązujące w danym państwie przepisy prawne, jak i na panującą tam sytuację społeczną i ekonomiczną. Znajomość norm i porządków funkcjonujących w miejscu, w którym znajduje się dłużnik, pozwoli uniknąć różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji oraz niekiedy bardzo uciążliwych prawnych sankcji. Podejmując działania z zakresu windykacji trzeba się zapoznać między innymi z obowiązującymi w danym państwie etapami procesu ściągania długów, środkami, które mogą być w nim legalnie stosowane, a także wszelkimi regulacjami prawnymi, dotyczącymi czasu trwania procesu sądowego. Wskazane jest również posiadanie wiedzy na temat kosztów sądowych. Na skuteczność windykacji międzynarodowej duży wpływ mają także różnice kulturowe. Należy mieć świadomość, że – w zależności od kraju – mamy do czynienia nie tylko z odmiennymi procedurami, ale także z różnym czasem, w jakim realizowane są wszelkie konieczne operacje.

Windykacja międzynarodowa to skomplikowany proces, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest powierzenie go doświadczonym fachowcom, którzy podejmując odpowiednie kroki, zlokalizują dłużnika i odzyskają należność. Dodatkowo, profesjonalna firma windykacyjna nie tylko przyśpieszy całą procedurę, ale również sprawi, że dotarcie do nieuczciwego dłużnika w ogóle stanie się możliwe. Aby móc odzyskać należność nie należy również zwlekać z podjęciem odpowiednich działań. Ich przeciąganie może bowiem doprowadzić do utraty szansy odzyskania jakichkolwiek należności. Obecnie do najskuteczniej działających procedur, stosowanych w celu odzyskania należności z zagranicy, zalicza się przede wszystkim windykację polubowną.

Do czego potrzebna jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa, co do zasady, jest dokumentem opisującym stosunek prawny będący podstawą wystawienia weksla. Innymi słowy oznacza to, że deklaracja ta jest pewnego rodzaju upoważnieniem do wypełnienia weksla. Dodatkowo określa ona strony stosunku wekslowego, w tym wystawcę, remitenta, poręczycieli, a jeśli mamy do czynienia z wekslem trasowanym, również trasata. Deklaracja wekslowa obejmuje także wysokość lub sposób obliczania sumy wekslowej, wszelkie przesłanki do uzupełnienia weksla, a także sposób postępowania w przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia zabezpieczonego wekslem. Znajdują się w niej również informacje dotyczące trybu wzywania dłużnika do wykupu weksla oraz treść elementów ustawowych weksla lub klauzul dodatkowych.

Deklarację wekslową stosuje się powszechnie w celu uniknięcia ewentualnych problemów dowodowych, bezpośrednio związanych z ustaleniem woli stron towarzyszącej wydaniu danego weksla. Jest ona także z reguły podpisywana przez wierzyciela, który występuje w stosunku wekslowym jako remitent oraz przez będącego wystawcą weksla dłużnika ze stosunku podstawowego. Powszechnie akceptowana jest również sytuacja, w której deklaracja wekslowa jest podpisywana jedynie przez wystawcę weksla. Wola wierzyciela zostanie w takim przypadku dostatecznie wyrażona poprzez dochodzenie roszczenia wekslowego oraz uzupełnienie danego weksla w oparciu o omawianą deklarację wekslową. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż wystawca weksla nie może odwołać udzielonego upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco.

Weksel ze względu na swoją formę jest zazwyczaj wystawiany w sposób blankietowy. Oznacza to, że pozostawione zostaje wolne miejsce na wpisanie przez wierzyciela rzeczywistej sumy zadłużenia. Dłużnik takiego dokumentu powinien jednak zadbać o to, by jednocześnie doszło do sporządzenia deklaracji wekslowej. Może się ona okazać szczególnie przydatna w sytuacji, gdy nieuczciwy wierzyciel bezprawnie wypełni weksel in blanco na kwotę znacznie przewyższającą sumę pożyczki. W takich okolicznościach, dzięki deklaracji dłużnik będzie mógł w bardzo łatwy sposób udowodnić przed sądem, jaka była faktyczna wysokość danego zobowiązania.

Różnice między windykacją a sprzedażą długów

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, zwaną również polubowną oraz windykację twardą, inaczej sądową. Różnią się one między sobą przede wszystkim wykorzystywanymi narzędziami oraz kosztami jakie wynikają z prowadzenia windykacji.

Windykacja miękka polega na dochodzeniu swoich należności w sposób stosunkowo łagodny i pojednawczy. W tym celu najczęściej wykorzystuje się przypomnienia i wezwania do zapłaty, a także pisma informujące dłużnika o możliwych konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy. Windykacja twarda natomiast jest rezultatem braku efektów po przeprowadzonej windykacji miękkiej. Jej celem jest ponadto uzyskanie przeciwko dłużnikowi wiążącego tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego lub nakazu zapłaty opatrzonego tytułem wykonawczym.

Windykowanie należności nie należy do najprostszych rozwiązań. Bardzo często dostarcza ono wierzycielom uczucia stresu i zdenerwowania. Nie każdy przedsiębiorca jest także na tyle cierpliwy i wytrwały, by miesiącami, a czasem nawet latami próbować dochodzić swoich należności. Istnieje jednak coraz popularniejsza i korzystniejsza alternatywa windykacji, jaką jest sprzedaż długu. Metoda ta wynika przede wszystkim z braku skuteczności wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych i polega na sprzedaży wierzytelności firmie zajmującej się profesjonalnym skupem długów. W takim przypadku dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, czyli przeniesienia uprawnień przysługujących Cedentowi na Cesjonariusza.

Sprzedaż wierzytelności może się okazać szczególnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, niezbędnego do podtrzymania płynności finansowej firmy. Jest ona również bardzo przydatna dla tych podmiotów, które dzięki szybkiemu obrotowi środkami finansowymi, mogą wygenerować większe zyski. Sprzedaż wierzytelności oznacza możliwość odzyskania dużej części należnego długu. Należy się jednak liczyć z tym, że cena zakupu wierzytelności może być uzależniona od wielu czynników. W takiej sytuacji pod uwagę najczęściej jest brana sytuacja prawna i formalna dłużnika, jego wypłacalność, a także wartość posiadanego przez niego majątku.

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, zwaną również polubowną oraz windykację twardą, inaczej sądową. Różnią się one między sobą przede wszystkim wykorzystywanymi narzędziami oraz kosztami jakie wynikają z prowadzenia windykacji.

Windykacja miękka polega na dochodzeniu swoich należności w sposób stosunkowo łagodny i pojednawczy. W tym celu najczęściej wykorzystuje się przypomnienia i wezwania do zapłaty, a także pisma informujące dłużnika o możliwych konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy. Windykacja twarda natomiast jest rezultatem braku efektów po przeprowadzonej windykacji miękkiej. Jej celem jest ponadto uzyskanie przeciwko dłużnikowi wiążącego tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego lub nakazu zapłaty opatrzonego tytułem wykonawczym.

Windykowanie należności nie należy do najprostszych rozwiązań. Bardzo często dostarcza ono wierzycielom uczucia stresu i zdenerwowania. Nie każdy przedsiębiorca jest także na tyle cierpliwy i wytrwały, by miesiącami, a czasem nawet latami próbować dochodzić swoich należności. Istnieje jednak coraz popularniejsza i korzystniejsza alternatywa windykacji, jaką jest sprzedaż długu. Metoda ta wynika przede wszystkim z braku skuteczności wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych i polega na sprzedaży wierzytelności firmie zajmującej się profesjonalnym skupem długów. W takim przypadku dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, czyli przeniesienia uprawnień przysługujących Cedentowi na Cesjonariusza.

Sprzedaż wierzytelności może się okazać szczególnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, niezbędnego do podtrzymania płynności finansowej firmy. Jest ona również bardzo przydatna dla tych podmiotów, które dzięki szybkiemu obrotowi środkami finansowymi, mogą wygenerować większe zyski. Sprzedaż wierzytelności oznacza możliwość odzyskania dużej części należnego długu. Należy się jednak liczyć z tym, że cena zakupu wierzytelności może być uzależniona od wielu czynników. W takiej sytuacji pod uwagę najczęściej jest brana sytuacja prawna i formalna dłużnika, jego wypłacalność, a także wartość posiadanego przez niego majątku.

EGW

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. oferuje nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców. Jesteśmy wyłącznym właścicielem i administratorem systemu umożliwiającego wprowadzanie oraz poszukiwanie ofert sprzedaży wierzytelności pieniężnych. Dzięki temu EGW staje się łatwym narzędziem służącym do sprzedaży lub zakupu wierzytelności. W wielu przypadkach, w szczególności gdy prowadzone samodzielnie działania windykacyjne nie przyniosły rezultatu, sprzedaż wierzytelności staje się jedynym sposobem na odzyskanie przynajmniej części środków finansowych naszych Klientów. Tym samym Giełda staje się cennym instrumentem służącym poprawie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zbycie wierzytelności to także możliwość szybkiego pozyskania kapitału dla firmy.

Europejska Giełda Wierzytelności to również skuteczne narzędzie do monitorowania należności. Opcja ta, polegająca na sprawowaniu nadzoru nad płatnościami w imieniu klienta pozwala od samego początku kontrolować proces spływania płatności.

Współpraca z inwestorami – firmami z sektora finansowo-prawnego sprawia, że EGW to realna szansa sprzedaży wierzytelności. Z EGW, poza „zwykłymi” przedsiębiorcami, korzystają także firmy windykacyjne, dla których jest to znakomite źródło poszukiwania i odkupowania całych wręcz pakietów wierzytelności. Jako administrator tego narzędzia dążymy do maksymalnego wzmożenia obrotu w ramach Giełdy.
Jako nieliczni na rynku, na zlecenie Klienta dokonujemy weryfikacji wierzytelności, ustalając stopień jej sporności i szacunkową cenę sprzedaży. Ponadto aktywnie poszukujemy nabywców wierzytelności. Jeżeli jest to możliwe wiele problemów rozwiązujemy poprzez mediacje, co odróżnia nas od działań firm windykacyjnych. Wychodzimy z założenia, iż często równie istotne co brak zapłaty ze strony dłużnika, są relacje handlowe istniejące pomiędzy nim a naszym Klientem. Dlatego właśnie nasze działania są ukierunkowane na spełnienie oczekiwań Klienta przy jednoczesnym poszanowaniu osoby dłużnika.
Dzięki współpracy z naszym partnerem, Kancelarią prawniczą Lex Capitalis, a także z innymi kancelariami prawnymi zapewniamy naszym Klientom na preferencyjnych warunkach profesjonalną i kompleksową obsługę prawną.
EGW to zespół specjalistów legitymujących się szeroką wiedzą, odpowiednim wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem pozwalającym na świadczenie usług o najwyższym standardzie.

Doradztwo prawne w Niemczech

Kierujemy ofertę do polskich wykonawców lub producentów, którzy chcą zdobywać sąsiednie rynki.

 

W szczególności oferta jest dedykowania przedsiębiorcom, którzy chcą działać na rynku niemieckim natomiast z różnych względów tego do tej pory nie robili (np. nie znali języka, lub procedur, mieli opory formalne), natomiast nie obawiają się o konkurencyjność swoich towarów i usług.

Będziemy brakującym ogniwem między polskim a niemieckim rynkiem.

Przeniesiemy przedsiębiorców nie tylko wirtualnie na rynek niemiecki dzięki współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami biznesowymi działającymi na rynku polskim i niemieckim. Nie trzeba jechać do Niemiec wystarczy się z nami umówić i porozmawiać ze specjalistą w Polsce.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , z dnia 27 października 2011r., w sprawie C – 93/10 stwierdza, iż podmiot, który na własne ryzyko nabywa trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi w rozumieniu ustawy VAT i nie dokonuje tym samym czynności z zakresu działalności gospodarczej.

Wyrok ETS ma ogromne znaczenie dla podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami, które w ramach prowadzonej działalności, nabywają od innych przedsiębiorców wierzytelności w drodze cesji.


Orzecznictwo krajowe

Informujemy również, iż w celu rozstrzygnięcia kontrowersji wokół analizowanej kwestii NSA postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r.    o sygn. I FSK 375/09 przekazał powyższą kwestię do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA. Postanowieniem  z dnia 8 listopada 2010 r. NSA zawiesił postępowanie w sprawie wydania uchwały do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez ETS. Należy przypuszczać, że NSA oprze swoją uchwałę na wyroku ETS. Z kolei na uchwale NSA, opierać się będą wojewódzkie sądy administracyjne rozstrzygając konkretne sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia wierzytelności.