Do czego potrzebna jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa, co do zasady, jest dokumentem opisującym stosunek prawny będący podstawą wystawienia weksla. Innymi słowy oznacza to, że deklaracja ta jest pewnego rodzaju upoważnieniem do wypełnienia weksla. Dodatkowo określa ona strony stosunku wekslowego, w tym wystawcę, remitenta, poręczycieli, a jeśli mamy do czynienia z wekslem trasowanym, również trasata. Deklaracja wekslowa obejmuje także wysokość lub sposób obliczania sumy wekslowej, wszelkie przesłanki do uzupełnienia weksla, a także sposób postępowania w przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia zabezpieczonego wekslem. Znajdują się w niej również informacje dotyczące trybu wzywania dłużnika do wykupu weksla oraz treść elementów ustawowych weksla lub klauzul dodatkowych.

Deklarację wekslową stosuje się powszechnie w celu uniknięcia ewentualnych problemów dowodowych, bezpośrednio związanych z ustaleniem woli stron towarzyszącej wydaniu danego weksla. Jest ona także z reguły podpisywana przez wierzyciela, który występuje w stosunku wekslowym jako remitent oraz przez będącego wystawcą weksla dłużnika ze stosunku podstawowego. Powszechnie akceptowana jest również sytuacja, w której deklaracja wekslowa jest podpisywana jedynie przez wystawcę weksla. Wola wierzyciela zostanie w takim przypadku dostatecznie wyrażona poprzez dochodzenie roszczenia wekslowego oraz uzupełnienie danego weksla w oparciu o omawianą deklarację wekslową. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż wystawca weksla nie może odwołać udzielonego upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco.

Weksel ze względu na swoją formę jest zazwyczaj wystawiany w sposób blankietowy. Oznacza to, że pozostawione zostaje wolne miejsce na wpisanie przez wierzyciela rzeczywistej sumy zadłużenia. Dłużnik takiego dokumentu powinien jednak zadbać o to, by jednocześnie doszło do sporządzenia deklaracji wekslowej. Może się ona okazać szczególnie przydatna w sytuacji, gdy nieuczciwy wierzyciel bezprawnie wypełni weksel in blanco na kwotę znacznie przewyższającą sumę pożyczki. W takich okolicznościach, dzięki deklaracji dłużnik będzie mógł w bardzo łatwy sposób udowodnić przed sądem, jaka była faktyczna wysokość danego zobowiązania.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *